In dit werkdomein richt Buro LST zich voornamelijk op volgende deelaspecten van de ruimtelijke ordening:

  • structuurplanning,
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s),
  • structuurschetsen/macrovisies,
  • opmaak van stedenbouwkundige concepten en plannen voor verkavelingen,
  • begeleiding aanvraag van stedenbouwkundige attesten/vergunningen,
  • vergunningen.
Het is evident dat de relatie met andere vakdisciplines zoals mobiliteit en de vormgeving en inrichting van het openbaar domein hiermee zeer nauw zijn verwant.
Buro LST ontwerpt, ondersteunt en begeleidt doorlopend deze processen in functie van de opdrachtgevers.